hostgator best coupon code

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสฯ สสจ.ขอนแก่น

posted by: สุวิทย์ อินนามมา
สร้างเมื่อ: 26 มิถุนายน 2561
ฮิต: 84

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มงาน สมาชิกชมรมสาธารณสุขใสสะอาด จัดประชุมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และมีมติที่สำคัญประกอบด้วย การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงานฯ การสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของบุคลากรและผู้บริหารน ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน รวมทั้งการจัดการต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนอื่นๆ พร้อมนัดหมายจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (คุณธรรม จริยธรรม พอเพียง.pptx)นำเสนอคุณธรรม[ ]2315 kB