การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ปี 2561

posted by: สุวิทย์ อินนามมา
สร้างเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560
ฮิต: 334

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงานในสังกัดฯทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน EBIT(ตามไฟล์แนบ หรือลิงค์ https://drive.google.com/open?id=182wrj2cN2Ney_-NLc_QoflUJBe5HdA1R ) ของหน่วยงานแต่ละแห่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ITA จากบุคลากรและหน่วยงานฯ กรุณารวบรวมมาเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินฯในระดับหน่วยงานและจังหวัดต่อไปด้วย