แนวทางบังคับใช้กฎหมาย กรณีความผิดต่อ พรบ.ยาสูบ 2560

posted by: สุวิทย์ อินนามมา
สร้างเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560
ฮิต: 221

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานนิติการ สสจ.ขอนแก่น ได้ประสานการดำเนินงานังคับใช้กฎหมาย กรณีความผิดต่อ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  และ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ฐานความผิด จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่เด็กอายุตำ่กว่า 20 ปี ของจำเลย ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าย่อยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพและสังคมแก่ประชาชน รายละเอียดดังเอกสารแนบ