สร้างเมื่อ: 26 มิถุนายน 2561
ฮิต: 44

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มงาน สมาชิกชมรมสาธารณสุขใสสะอาด จัดประชุมพิจารณาจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และมีมติที่สำคัญประกอบด้วย การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงานฯ การสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของบุคลากรและผู้บริหารน ข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อน รวมทั้งการจัดการต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนอื่นๆ พร้อมนัดหมายจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (คุณธรรม จริยธรรม พอเพียง.pptx)นำเสนอคุณธรรม[ ]2315 kB
สร้างเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 120

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและติดตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ ซึ่งผลการประเมินในไตรมาสที่2/2561 ยังมีหน่วยงานจำนวนมากไม่ผ่านการประเมินฯ และมติที่ประชุมได้มีมาตรการเร่งรัดและดำเนินการฯ ในไตรมาสที่3/2561 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

สร้างเมื่อ: 17 เมษายน 2561
ฮิต: 131

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ พร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ: 07 มีนาคม 2561
ฮิต: 304

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศมาตรการพร้อมแนวทางดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ(Agenda Based)ของกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ คือ 1) มาตรการใช้รถราชการ 2) มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ 3) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ4) มาตรการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกำหนดกลไกเพื่อให้มีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการป้องกัน ตรวจสอบและร้องเรียนหากพบการกระทำผิดของข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบ