แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งแสริมคุณธรรม เป็นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐมาตรา 63 ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาฯต่างๆ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตร 63 ที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนกาจัดให้มีมาตรการและกลไกดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวด รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่มีเป้าหมาย “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)
 5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) เพื่อมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต” และเป้าหมายผลประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
 6. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 5 มาตร 78 กำหนดจรรยาข้าราชการ 5 ประการ และกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจรรยาข้าราชการสาธารณสุข 7 ประการ ประกอบด้วย 1) ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 2) ยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 3) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 4) ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน 6) ดำรงชีวิตตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 7) ปฏิบัติตามหลักค่านิยมคนไทย 12 ประการ
 8. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติกำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/บริการ
 9. นโยบายนายกรัฐมนตรี ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่เน้นความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดการทุจริต และสนับสนุนองค์กรเอกชนและเครือข่ายต่างๆเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. มติคณะรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายให้มีการพัฒนาคุณธรรมของคนไทย โดยเน้น คุณธรรมนำการพัฒนาชาติ
 11. มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค(ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย)
 12. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้บุคลากรมีค่านิยม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสำฤทธิ์งาน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง”
 13. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้น้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวง ร 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน นำค่านิยมองค์กรMOPHมาขับเคลื่อนในการบริหารงาน
 14. มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559, ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ชาติฯ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ และมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆให้เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

              นอกจากนั้นกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ยังได้นำข้อมูลความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มีการรวบรวมจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ไว้เป็นแนวทางดำเนินงานตามยุทธศาสตรและกลยุทธต่างๆด้วย

วิสัยทัศน์

          สาธารณสุขขอนแก่นใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้โปร่งใส และปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ผู้บริหารและบุคลากรมีจิตสำนึก วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อย่างน้อยร้อยละ 90 ทุกแห่ง

ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต จิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากลไกป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมองค์กร

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกลไกองค์กรคุณธรรมและระบบการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต มีจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม

          การปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพื่อสร้างพฤติกรรมสุจริต ตลอดจนการต่อต้านทุจริต โดยอาศัยแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างระบบความคิด แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ(Digital Thinking) และเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดทุกคน

วัตถุประสงค์

 1. ปรับฐานคิดบุคลากรให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต วิถีการดำเนินชีวิตบนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีสังคมที่สมดุลทั้งในระดับครอบครัวและสังคม
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตและต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรในการยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

          กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบฐานคิดด้วยการนำค่านิยม MOPH และคุณธรรมองค์กร “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นแนวทางต่อต้านทุจริต

          กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายฯ เพื่อการป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนากลไกป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมองค์กร

          การพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบและกระบวนงานต่างๆของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล หรือการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

          พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน กระบวนงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตะหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมรับผิด (Accoutability)

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสฯ การใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน

          กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สู่การดำเนินชีวิต การปฏิบัติงานและเป็นต้นแบบที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกลไกองค์กรคุณธรรม และระบบการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

          การปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการสืบข้อเท็จจริง การสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

          จัดระบบ กลไก และพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้วยกลไกการจัดการร้องทุกข์ร้องเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิดด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าทันต่อสถาการณ์ทุจริต

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต

          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและการปราบปรามทุจริต ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

          กลยุทธ์ที่ 3 สร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดมีวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 2. มีกลไกการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง
 3. เป็บแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัตงานที่สุจริต องค์กรโปร่งใส และต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐ
 4. บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาราชการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม

 

บทความล่าสุด