งานป้องกันปราบปรามทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2560
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2559
แผนแม่บท การป้องกันปราบปรามการทุจริต สธ 2560-2564
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ (งบ สธ)ปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561
รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและกระทำผิดฯ ปี 2561 (รอบ6เดือน)