งานร้องทุกข์/ร้องเรียน

คู่มือดำเนินงานร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2561
คำสั่งคณะกรรมการร้องทุกข์ร้องเรียน สสจ.ขอนแก่น
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปี 2561