วิสัยทัศน์      พิทักษ์ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพเพื่อประชาชนและราชการ

พันธกิ

 1.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยแก่บุคลากร
 2.  เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตในการดำเนินงานฯ
 3.  บังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชน
 4.  การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีความต่างๆ
 5.  บริหารและดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ตลอดจนการอุทธรณ์ของประชาชนและข้าราชการ
 6.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาสังคมในการคุ้มครองความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

ภารกิจ

 1. การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดฯ
 2. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและความผาสุขในสังคม
 3.  บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 4. ให้ความรู้ คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายแก่ประชาชนและข้าราชการ
 5. การดำเนินคดีทางการแพทย์และสาธารณสุข การเปรียบเทียบคดี และการดำเนินงานเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
 6. งานนิติกรรมสัญญา และการบริหารสัญญา
 7. พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัด

ระบบงาน

งานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย    

    -  งานป้องกันปราบปรามการทุจริต และการกระทำผิดวินัย

    -  งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัย

    -  งานพัฒนาและประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA)

    -  งานดำเนินการทางวินัย

 

 งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

    -  การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

    -  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งลงโทษ

 

 งานกฎหมาย และคดีความฯ

    -   การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบดำเนินงาน่ต่างๆ

    -   การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพและการสาธารณสุขต่างๆ

    -   การดำเนินคดีตามกฎหมายด้านสาธารณสุข เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และยา เป็นต้น

 

งานนิติกรรมสัญญา

    -  จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัด

    -  ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่างๆของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัด

    -  เรียกชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา

 

 งานบริหารทั่วไป

    - งานสารบรรณ

    - ประสานงานและติดต่อสอบถาม

 

 

บทความล่าสุด