วิสัยทัศน์      องค์กรเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของประชาชนและข้าราชการ

พันธกิ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาวินัยและคุณธรรมของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัด
 2.  พัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชน
 3.  การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีความต่างๆ
 4. ดำเนินงานและบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ตลอดจนการอุทธรณ์ของประชาชนและข้าราชการ
 5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาสังคมในการคุ้มครองความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

ภารกิจ

 1. การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างธรรมภิบาล หรือคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดฯ
 2. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและความผาสุขในสังคม
 3. จัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 4. ให้ความรู้ คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายแก่ประชาชนและข้าราชการ
 5. การดำเนินคดีทางการแพทย์และสาธารณสุข การเปรียบเทียบคดี และการดำเนินงานเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
 6. งานนิติกรรมสัญญา และการบริหารสัญญา
 7. พัฒนาเครือข่ายดำเนินงานกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานในสังกัด

ระบบงาน

งานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมย    

-  เสริมสร้างความรู้ทางด้านวินัยและคุณธรรมแก่ข้าราชการและผู้สนใจ

-  งานป้องกันปราบปรามการทุจริต และการกระทำผิดวินัย

-  งานพัฒนาและประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงานและบุคลากร

-  ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่กระทำความผิดทางวินัย

 

 งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์-ร้องเรียน

-  การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

-  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งลงโทษ

 

 งานกฎหมาย และคดีความฯ

-   การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบดำเนินงาน่ต่างๆ

-   การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพและการสาธารณสุขต่างๆ

-   ตรวจสอบ รวมรวมหลักฐานส่งเอกสารให้กับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านสาธารณสุข เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และยา เป็นต้น

 

งานนิติกรรมสัญญา

-  จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัด

-  ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่างๆของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัด

-  เรียกชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา

 

 งานบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ

- ประสานงานและติดต่อสอบถาม